Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Ohjeistus seurakunnille tuomiokapitulin siirryttyä sähköiseen asiakirjahallintoon

Lue ohjeistus tästä.

Ohjeistus papeille tuomiokapitulin siirryttyä sähköiseen asiakirjahallintoon

Lue ohjeistus tästä.

Vireilletuloasiakirjat, päivitetty 17.4.2018

Tuomiokapitulille alistettavat asiat

-        kirkkoneuvoston ohjesääntö
-        hautaustoimen ohjesääntö
-        hautausmaan käyttösuunnitelma
-        hautausmaakaava
-        maanvuokra, yli 10 vuotta
-        seurakunnan vaakuna, sinetti ja leima

Kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston pöytäkirjan ote.  Kyseessä ns. pitkä pöytäkirjanote, josta käy ilmi: 
-        toimielimen kokoonpano
-        kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-        itse päätösasiakohta 
-        valitusosoituspykälä
-        pöytäkirjan allekirjoitukset: puheenjohtaja, sihteeri ja  tarkastajat
-        pöytäkirjan kyseisen asiakohdan liitteet sekä  
-        valitusosoitus eli jäljennös pöytäkirjan liitteenä olleesta valitusosoituksesta

Valitusosoituksesta tulee käydä ilmi oikea muutoksenhakuviranomainen – tuomiokapituli. Pöytäkirjanotteesta tai muusta asiaan liitetystä asiakirjasta (kuulutusjäljennös tai jäljennös KL 25:3 §:n 1 momentin mukaisesta ilmoituksesta) tulee käydä ilmi, millä ajalla pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä asettamispäivän lisäksi koko muutoksenhakuajan (1 + 30 päivää).

Vahvistettavat ohjesäännöt, suunnitelmat sekä kaavakartat tulee olla mukana kahtena kappaleena.

-        rippikoulun ohjesääntö
-        seurakuntaneuvoston ohjesääntö

Kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjan ote, johon liitetty valitusosoitus - katso edellä. Kyseessä on ns. pitkä pöytäkirjanote – katso edellä.

Pöytäkirjanotteesta taikka muusta asiaan liitetystä asiakirjasta (jäljennös KL 25:3 §:n 1 momentin mukaisesta ilmoituksesta) tulee käydä ilmi, millä ajalla pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä asettamispäivän lisäksi koko valitusajan (1 + 30 päivää).

Vahvistettavat ohjesäännöt tulee olla mukana kahtena kappaleena.

 

 Kirkkohallitukselle alistettavat asiat

-        kiinteän omaisuuden luovutukset
-        uuden kirkon tai siunauskappelin rakentaminen
-        kirkon käyttämättä jättäminen
-        kirkollisen rakennuksen purkaminen 
-        kirkollisen rakennuksen sellainen korjaaminen, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- ja sisäasua 
-        hautausmaan perustaminen, laajentaminen tai lakkauttaminen

Kirkkovaltuuston pöytäkirjan ote. Kyseessä ns. pitkä pöytäkirjanote, josta käy ilmi: 
-        toimielimen kokoonpano
-        kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-        itse päätösasiakohta 
-        valitusosoituspykälä
-        pöytäkirjan allekirjoitukset: puheenjohtaja, sihteeri ja tarkastajat
-        pöytäkirjan kyseisen asiakohdan liitteet sekä  
-        valitusosoitus eli jäljennös pöytäkirjan liitteenä olleesta valitusosoituksesta.

Valitusosoituksesta tulee käydä ilmi oikea muutoksenhakuviranomainen – kirkkohallitus. Pöytäkirjanotteesta tai muusta asiaan liitetystä asiakirjasta (kuulutusjäljennös) tulee käydä ilmi, millä ajalla pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä asettamispäivän lisäksi koko muutoksenhakuajan (1 + 30 päivää).

Kiinteistökaupan liitteet:

-        lainhuuto-  ja rasitustodistus

-        kiintoistörekisteriote
-        kiinteistörekisterin karttaote
-        jäljennös asemakaavakartasta, jos kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella
-        määräalan rajautuminen on osoitettava kartalla
-        arviomiesten lausunto myytävän kiinteistön käyvästä arvosta (hyvin pienissä määräalakaupoissa lausuntoa ei tarvita)

Rakentamisen tai olennaisen muuttamisen liitteet: 

-        sarja asiantuntijoiden tekemistä suunnitelmista
-        muutostyössä olemassa olevan tilanteen ja rakennusten aikaisempien muutosvaiheiden dokumentointi esim. piirustuksin ja valokuvin
-        mahdolliset muut selvitykset

 

Kirkon keskusrahastolta haettavat avustukset

- harkinnanvarainen toiminta-avustus 

Avustushakemus lomake ja siihen kuuluvat liitteet:

- 1) seurakunnan talous ja 
- 2) seurakunnan virat ja toimet. 
- Kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote

- hautausmaa-avustus

Avustushakemus lomake ja siihen kuuluvat liitteet:

6) eritelty kustannusarvio ja 
7) päivätty ja allekirjoitettu suunnitelma. 
- Kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote

- konservointiavustus

Avustushakemuslomake ja liitteinä:

- Kustannusarvio 
- Kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote

- avustus kirkonkirjojen mikrofilmaukseen

Avustushakemuslomake sekä liitteeksi selostus po. kirkonkirjoista.
-        Kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote

Seurakunta voi lisäksi esittää avustushakemuksensa tueksi taloudellisia perusteluja, muita erityisperusteluja tai muuta materiaalia.

- kehittämisavustus

Oma lomake ja
- mahdolliset hakemusta täydentävät liitteet

Yhdellä hakemuksella voi hakea tukea vain yhteen tarkoitukseen. Koska avustuksen hakeminen on asian valmistelua, sovelletaan kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaista muutoksenhakukieltoa.


Kirkkoherranvaalin asiakirjat viranhoitomääräyksen antamista varten

Vaalilautakunnan/kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston pöytäkirjan ote.  Kyseessä ns. pitkä pöytäkirjanote, josta käy ilmi: 

-        toimielimen kokoonpano
-        kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-        itse päätösasiakohta 
-        valitusosoituspykälä
-        pöytäkirjan allekirjoitukset: puheenjohtaja, sihteeri ja tarkastajat
-        pöytäkirjan kyseisen asiakohdan liitteet sekä  
-        valitusosoitus eli jäljennös pöytäkirjan liitteenä olleesta valitusosoituksesta. 

Valitusosoituksesta tulee käydä ilmi oikea muutoksenhakuviranomainen – Itä-Suomen hallinto-oikeus. Pöytäkirjanotteesta tai muusta asiaan liitetystä asiakirjasta (kuulutusjäljennös) tulee käydä ilmi, milloin vaalin tulos on julistettu sekä millä ajalla pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä koko muutoksenhakuajan eli tuloksen julistamispäivä + 30. 

Huom! Mikäli valinta on tehty seurakuntaneuvostossa, mukaan tulee liittää seurakunnan antama todistus siitä, ettei kyseiseen päätökseen ole haettu oikaisua seurakuntaneuvostolta. Todistuksen voi antaa vasta, kun oikaisuvaatimusaika on päättynyt sekä seurakunnan jäsenten että asianosaisten osalta.

Lisäksi asiakirjoihin tulee liittää kopiot viran hakijoille pöytäkirjanotteen liitteenä lähetetyistä valitusosoituksista, joista käy ilmi, milloin päätös valitusosoituksineen on lähetetty asianosaisille (eli hakijoille).

 

Kappalaisen vaalin asiakirjat viranhoitomääräyksen antamista varten

Kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston pöytäkirjan ote. Kyseessä ns. pitkä pöytäkirjanote, josta käy ilmi:

-        toimielimen kokoonpano
-        kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-        itse päätösasiakohta 
-        valitusosoituspykälä
-        pöytäkirjan allekirjoitukset: puheenjohtaja, sihteeri ja tarkastajat
-        pöytäkirjan kyseisen asiakohdan liitteet sekä  
-        valitusosoitus eli jäljennös pöytäkirjan liitteenä olleesta valitusosoituksesta.

Mikäli viranhaussa on edellytetty rikosrekisteriotteen esittämistä, mukaan on liitettävä kirkkoneuvoston pöytäkirjanote, josta käy selville, että rikosrekisteriote on esitetty.  

Valitusosoituksesta tulee käydä ilmi oikea muutoksenhakuviranomainen – Itä-Suomen hallinto-oikeus. Pöytäkirjanotteesta tai muusta asiaan liitetystä asiakirjasta (kuulutusjäljennös tai jäljennös KL 25:3 §:n 1 momentin mukaisesta ilmoituksesta) tulee käydä ilmi, millä ajalla pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä koko muutoksenhakuajan eli asettamispäivä + 30.  

Lisäksi asiakirjoihin tulee liittää kopiot viran hakijoille pöytäkirjanotteen liitteenä lähetetyistä valitusosoituksesta, joista käy ilmi, milloin päätös valitusosoituksineen on lähetetty asianosaisille (eli hakijoille).

 Huom! Mikäli valinta on tehty seurakuntaneuvostossa, mukaan tulee liittää seurakunnan antama todistus siitä, ettei kyseiseen päätökseen ole haettu oikaisua seurakuntaneuvostolta. Todistuksen voi antaa vasta, kun oikaisuvaatimusaika on päättynyt sekä seurakunnan jäsenten että asianosaisten osalta.

Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös muutoksenhakuohjeineen on heille postitettu.

 

Viranhoitomääräysasiat

  Seurakuntapastori

KL 6:11 §:n mukaan seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle tilaisuus antaa asiassa lausunto.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote, josta käy ilmi:
o      toimielimen kokoonpano
o      kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
o      itse päätösasiakohta 
o      pöytäkirjan allekirjoitukset: puheenjohtaja, sihteeri ja tarkastajat
o      pöytäkirjan kyseisen asiakohdan mahdolliset liitteet

Seurakunta antaa lausunnon, joten kyse on valmistelutoimenpiteestä, johon ei voi hakea muutosta valittamalla (KL 24:5 §).  
Lyhyissä viranhoitomääräyksissä riittää kirkkoherran anomus, mikäli kirkko- tai seurakuntaneuvosto ei ehdi kokousaikataulunsa johdosta asiasta lausua ja kirkkoherralle on annettu valtuudet palkata työvoimaa määräajaksi.

 Kirkkoherranviran tai kappalaisen viran väliaikainen hoitaminen

KL 6:11 § kun kirkkoherran- tai kappalaisenvirka on avoinna tai papinvirkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa (viransijaisuus), tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin.

Näissä virkamääräyksissä ei siis välttämättä tarvita seurakuntatason lausuntoa, mutta pidemmissä määräyksissä se on pääsääntöisesti pyydetty.

 

 Papin viranhoitoon liittyvät anomukset

Sivutoimilupa

o      Liitteenä kirkko- tai seurakuntaneuvoston lausunto

Virkavapaus (kirkkoherra, muun papin yli kahden kuukauden virkavapaus)

o      Liitteenä kirkko- tai seurakuntaneuvoston lausunto, jos kyseessä yli kahden kuukauden virka-vapausanomus, jollei kyse sairauden tai perhevapaan vuoksi myönnettävästä virkavapaudesta
o      Perhevapaan vuoksi haettavan virkavapausanomuksen liitteenä tulee olla todistus lapsen lasketusta synnytysajasta, samoin kirkkoherran hakiessa isyyslomaa.

 Anomuksen liitteenä olevasta kirkko- tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjan otteesta on käytävä ilmi:

o      toimielimen kokoonpano
o      kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
o      itse päätösasiakohta 
o      pöytäkirjan allekirjoitukset: puheenjohtaja, sihteeri ja tarkastajat
o      pöytäkirjan kyseisen asiakohdan mahdolliset liitteet

Seurakunta antaa lausunnon, joten kyse on valmistelutoimenpiteestä, johon ei voi hakea muutosta valittamalla (KL 24:5 §).

 

Rikosrekisteriotteen esittäminen

KL 6:33 §:n mukaan virkaan nimittämisen tai virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, että henkilö on toimittanut viran täyttävän viranomaisen pyynnöstä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä. Tämä säännös on tullut voimaan 1.1.2003.

Rikosrekisteriote on vaadittava otettaessa työ- tai virkasuhteeseen henkilö, jonka työnkuvaan kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Lakia ei kuitenkaan sovelleta tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana kestävät yhteensä enintään kolme kuukautta.

Kun tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä ilmoitetaan haettavaksi, hakuilmoituksessa on mainittava siitä, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä rikosrekisteriote.

Mikäli rikosrekisteriotetta ei ole käytettävissä virkaa täytettäessä, valintapäätös tulee tehdä ehdollisena ja valinnan vahivstaminen on ratkaistava vasta sitten, kun ote on esitetty. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän tai viran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä myöntämän pidemmän määräajan kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lukien uhalla, että valinta muutoin raukeaa. Valinnan vahvistamisesta tai raukeamisesta päättää valinnan suorittanut viranomainen tai vahvistamisesta asianomainen alempi täytäntöönpaneva viranomainen.

Viran täyttävä viranomainen on:

Seurakuntapastorin kohdalla tuomiokapituli

Kappalaisen ja kanttorin viranhaltijan kohdalla kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto voi tehdä viranhaltijan valintapäätöksen jälkeen rikosrekisteriotteen esittämisestä päätöksen.

Rikosrekisteriote on voimassa kuusi kuukautta.

Rikosrekisteriotteesta ei saa ottaa jäljennöstä ja se on palautettava otteen esittäneelle henkilölle viipymättä.