Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Papiksi Mikkelin hiippakuntaan

img_3021.jpeg

Ordinaatiokurssilaiset 15.1.2013 osallistuivat hetken tuomiokapitulin istuntoon.

Hyvä teologian maisteriksi valmistuva!

Sinua tarvitaan pappina Mikkelin hiippakunnassa. Ota rohkeasti yhteyttä notaariin p.050 359 0212 ja seuraa ilmoittelua hiippakunnan omilla sivuilla, kirkon rekrytointisivulla (www.evl.fi/rekrytointi) sekä Kotimaa-lehdessä.

Pappisvirkaan hakeutuminen Mikkelin hiippakunnassa 

Mikkelin hiippakunnan yleispiirteitä

Mikkelin hiippakuntaan kuuluu 36 seurakuntaa, jotka muodostavat seitsemän rovastikuntaa. Hiippakunnan alue ulottuu Päijänteeltä itärajalle ja Keski-Karjalasta Suomenlahden rannikolle.  Hiippakunnan alueella asuu vajaa 400 000 ihmistä. Suurimmat kaupungit ovat Kotka, Kouvola, Heinola, Lappeenranta, Imatra, Mikkeli ja Savonlinna.

Hiippakunnan seurakunnat työllistävät noin 200 pappia. Erityisviroissa on lisäksi noin 50 pappia. Mikkelin hiippakunnassa toimitetaan kolme pappisvihkimystä vuosittain. Ne sijoittuvat yleensä lähelle yliopistojen publiikkipäiviä tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa. Mikkelissä muussa hiippakunnassa saatua pappisvihkimystä ei pidetä esteenä työllistymiselle, vaan tärkeintä on henkilön soveltuvuus kulloinkin kyseessä olevaan virkaan.

Pappien työllisyystilanne on Mikkelin hiippakunnassa kohtalainen. Useita pappeja on jäänyt ja jää eläkkeelle ja lisäksi vuosittain tapahtuu papiston siirtymistä toisiin virkoihin joko omassa tai toisissa hiippakunnissa. Seurakuntien vaikeutunut taloustilanne aiheuttaa sen, että välttämättä kaikkia vapautuvia virkoja ei täytetä. Teologian maistereille avautuu kuitenkin pappisvihkimyksen mahdollistavia työtilaisuuksia. Viranhoidon keston osalta pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että vihittävä tulee saamaan vokaation täysipäiväiseen työhön vähintään kuuden kuukauden ajaksi tai osa-aikaiseen työhön vähintään vuoden ajaksi.

Vihkimystä hakevan maisterin kannattaa lähestyä piispaa kirjeitse hyvissä ajoin, mielellään puolta vuotta ennen valmistumista. Pappisvirkaan pyrkivää pyydetään lähettämään 2-3 –sivuinen vapaamuotoinen esittelykirje, jossa kerrotaan taustatietoja itsestä ja tavoitteista seurakuntatyössä. Kirjeessä voi myös esittää toivomuksia työalasta seurakunnassa sekä siitä, mille alueelle hiippakunnassa toivoisi sijoittuvansa töihin. Esittelykirjeen lähettämällä saa myös yhteystietonsa  hiippakunnasta virkoja tiedustelleiden maisterien listalle, jota seurakuntien kirkkoherrat voivat käyttää tarvitessaan pappia seurakuntaansa.

Piispa haluaa tavata hiippakunnasta työtä tiedustelleen esittelykirjeen lähettämisen jälkeen, viimeistään siinä vaiheessa, kun seurakunnasta on tiedossa vokaatio. Jos maisteri matkustaa Mikkeliin tapaamaan piispaa, hänelle maksetaan matkakustannukset. Tapaaminen voidaan tilanteen mukaan järjestää myös esimerkiksi Helsingissä tai muualla piispan työmatkan yhteydessä. Tapaamisessa keskustellaan muun muassa pappisvihkimyksen edellytyksistä ja soveltuvuudesta kyseessä olevaan virkaan.

Toistaiseksi täytettävistä viroista ja yli puoli vuotta kestävistä sijaisuuksista ilmoitetaan pääsääntöisesti julkisesti (KirkkoHR ja hiippakunnan omat nettisivut). Ilmoittautumiset virkaan tehdään KirkkoHR -järjestelmään tai lähetetään tuomiokapituliin. Kirkkolain (KL 6:11 §) mukaisesti seurakunnalta pyydetään lausunto virkaan ilmoittautuneista tuomiokapitulille, jonka jälkeen vihkimyksestä päättää piispa ja virkamääräyksen antaa tuomiokapituli. Seurakunnan antama lausunto on siis valmisteleva toimenpide tuomiokapitulin käsittelylle. 

Tuomiokapituli kutsuu sopivaksi todetun maisterin ordinaatiovalmennukseen. Ordinaatioon valmistava kurssi pidetään 1-2 viikkoa ennen vihkimyspäivää. Mikkelin hiippakunnassa kurssin kesto on kolme päivää ja tuomiokapituli maksaa sen kustannukset sekä järjestää majoituksen.

Millaisia pappeja Mikkelin hiippakunta etsii?

Mikkelin hiippakunnassa pidetään työhön sijoittumisessa merkittävänä mm. seurakunnallista työkokemusta. Hiippakunnassa suoritettu harjoittelu tai työjaksot nähdään myönteisinä, mutta ei välttämättöminä. Työkokemus Mikkelin hiippakunnasta osoittaa sen, että seurakunnallinen toimintaympäristö on hakijalle tuttua. Hiippakuntaan toivotaan pappeja, jotka haluavat sitoutua kirkon virkaan ja joilla on motivaatiota kehittyä oman ammattinsa edustajina ja persoonina.

Perehtyminen papin työhön uran alkuvaiheessa

Seurakunnassa tapahtuu perehdyttäminen käytännön työhön. Vastuu perehdyttämisen järjestämisestä on kirkkoherralla. Perehtymistä varten laaditaan perehdyttämissuunnitelma. Perehtymisen kesto on puolesta vuodesta yhteen vuoteen ja siitä laaditaan raportti. Perehtyminen lasketaan myös pastoraalitutkinnon osasuoritukseksi.

Hiippakunta tukee nuorta pappia

Mikkelin hiippakunnassa vihityt papit kutsutaan ensimmäisen vuoden aikana pastoraaliretriittiin, jonka ensimmäinen päivä käytetään keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Nuorten pappien ja teologian ylioppilaiden hiippakuntapäivillä pohditaan ammatilliseen kasvuun, ammatti-identiteettiin ja kutsumukseen liittyviä kysymyksiä. Hiippakunta etsii nuorelle papille mentorin. Myös omaehtoisten vertaisryhmien perustamiseen kannustetaan.

Seuraavassa vielä vaiheittain pappisvihkimykseen ja papinvirkaan hakeutumiseen liittyvät toimenpiteet:

 

1.      Yhteydenotto piispaan

 ·        Kirjeitse (2-3 liuskaa, elämäkertatiedot ja muuta itsensä esittelyä sekä näkemyksiä seurakuntatyöstä). Kirjeen voi lähettää sähköpostitse notaarille.

·        Avoimista papinviroista voi kysyä notaarilta. Avoimet virat ja viransijaisuudet ovat   nähtävillä  KirkkoHR - järjestelmän kautta kirkon rekrytointikanavissa ja tuomiokapitulin nettisivuilla (www.mikkelinhiippakunta.evl.fi/hallinto).

2.      Tapaaminen piispan kanssa

 ·       notaari ottaa yhteyttä tapaamisen järjestämiseksi piispan kanssa

 3.      Vokaatio

 Vokaation voi saada seuraavilla tavoilla:

-         tuomiokapituli tiedottaa avoimista pappisvihkimyksen mahdollistavista sijaisuuksista ja viroista KirkkoHR -järjestelmässä. Ilmoitukset näkyvät Sakastissa, Rovastissa ja Oikotiellä sekä hiippakunnan internet-sivuilla kohdassa Hallinto-"seurakuntapastorien virat ja pappien viransijaisuudet". Toimimalla annettujen ohjeiden mukaan.

 ·        Reagoimalla seurakuntien Kotimaa –lehdessä tai netissä julkaisemiin virkailmoituksiin eli ilmoittautumalla näihin virkoihin. 

 ·        Vihkimystä tiedustelleiden tiedot lähetetään seurakuntaan, jossa on tullut avoimeksi virkamääräyksellä täytettävä papin virka tai viransijaisuus. Tietojen perusteella kirkkoherra voi siis ottaa yhteyttä ja kysellä kiinnostusta virkaan, jolloin kiinnostuksensa voi osoittaa seurakunnalle ja tuomiokapitulille. Tämä tapa on Mikkelin hiippakunnassa nykyään melko harvinainen.

 ·        Muilla tavoin (ilmoitustaulut, kontaktit jne)

 

 4.      Anomus tuomiokapitulille pääsystä pappistutkintoon ja pappisvihkimykseen

'        Lyhyt anomus pappisvihkimykseen, ns. virkakirje, jossa on yhteystiedot ja lyhyt anomus.

'        Alkuperäiset teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkintotodistukset tai vastaavat ev.lut. kirkon pappisvirkaan kelpoistavan tutkinnon todistukset.  (Kirkon säädöskokoelma nro 105)

'        Lääkärintodistus (T –lomake)

'        Lausunto soveltuvuudesta papin työhön ns. "nuolipaperi"

        Todistus seurakunnan toimintaan osallistumisesta, piispainkokouksen päätös 10.9.2013, ns. portfolio.

'        Tarvittaessa pyydetään nähtäväksi KL 6:33 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Ote vaaditaan, jos työalana on lapsi- tai nuorisotyö.

 5.      Ordinaatiokurssi

·       Järjestelyistä vastaa notaari

·        Ohjelma tehtävineen lähetetään tutkintoon kutsutuille

·        Tuomiokapituli vastaa kustannuksista ja järjestää majoituksen

 6.      Pappistutkinnon publiikki

 ·        Vihkimyspäivänä tuomiokapitulin istunnon yhteydessä

 7.      Pappisvihkimys

·        Vihkimyksen yhteydessä annetaan ensimmäinen viranhoitomääräys