Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Koulutusavustusten hakeminen Mikkelin hiippakunnassa

 

Koulutusavustuslomake

Koulutusavustusten tarkoitus

Koulutusavustus pyrkii vastaamaan kahteen kokonaiskirkon koulutustoiminnassa havaittuun ongelmaan:

  • Pienet ja vähävaraiset seurakunnat eivät aina kykene lähettämään henkilöstöään koulutuksiin, jotka kirkon tarjoamina ovat varsin edullisia. Monille seurakunnille matkakulut ovat merkittävä ja suhteellisesti sitä suurempi kustannus, mitä etäämpänä seurakunta on pääkaupunkiseudusta. Pitkäkestoisten koulutusten osalta saattaa syntyä tarve palkata sijainen, minkä taloudelliset edellytykset kuitenkin estävät.
  • Lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevät henkilöt eivät helposti saa tarvitsemaansa koulutusta. Usein on myös kirkon edun mukaista kouluttaa esim. järjestöpappeja ja koulun uskonnonopettajia jne., joille työnantaja ei korvaa koulutusta. Vastaava tilanne voi syntyä työttömien ja virka- ja toimivapaalla sekä vanhempainlomalla olevien kohdalla. Koulutus tukee heidän sitoutumistaan kirkkoon ja sen työhön. Tällä on erityistä merkitystä kirkon henkilöstön rekrytointitarpeen kasvaessa. 

Koulutusavustuksella tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä.

Koulutusavustuksen voi saada

  • vähävarainen seurakunta henkilöstön kehittämissuunnitelmansa toteuttamiseen
  • kirkon palveluksessa oleva henkilö, jonka palvelussuhde on määräaikainen tai joka on virka- tai työvapaalla tai henkilö, joka on työttömänä kirkon palvelussuhteen päätyttyä
  •  erityisin perustein henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. kristillisten järjestöjen työntekijät, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.

Mihin koulutusavustusta myönnetään?

  • Kurssimaksuihin sekä koulutukseen osallistumisesta välittömästi aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.

      Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista

  • kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitettuun koulutukseen
  • neuvottelupäiville, jotka seurakunta on sisällyttänyt henkilöstön kehittämissuunnitelmaansa
  • muuhun hiippakunnan, seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä
  • erityisestä syystä muuhun kuin kirkon henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta eikä soveltuvuusarviointeihin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Koulutusavustuksen anominen

Koulutusavustusta haetaan tuomiokapitulilta kalenterivuoden loppuun mennessä. Erityisestä syystä hakemus voidaan jättää myös määräajan jälkeen.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta lomakkeella, joka löytyy tämän sivun alalaidasta. Liitteenä tulee olla seurakunnan talousarviovuotta koskeva henkilöstön kehittämissuunnitelma ja selvitys seurakunnan taloudellisesta tilasta.

Yksittäiset henkilöt hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta samalla hakemuslomakkeella kuin seurakunnatkin.  Perusteluosassa tai erillisenä liitteenä tulee esittää hakijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se, miten koulutus liittyy hakijan aikaisempaan koulutukseen sekä työuraan / urasuunnitelmaan.

 Koulutusavustuksen maksaminen

Tuomiokapituli maksaa myönnetyn koulutusavustuksen sen jälkeen, kun avustuksen saaja on maksanut koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet kustannukset.  Koulutusavustuksen maksattamista tulee pyytää tuomiokapitulilta mahdollisimman pian koulutuksen päätyttyä.  Maksatusta varten tarvitaan erittely todellisista kustannuksista kuitteineen.

Tiedustelut

Lisätietoja koulutusavustuksen hakemisesta ja tuen edellytyksistä saa hiippakuntadekaani Marko Marttilalta, 050 368 9808 tai marko.marttila@evl.fi